.

MSc PDP Projects

PDP Case Studies

Kseniya Sidarovich

TEDxAstonUniversity

Kseniya Sidarovich

Effy Koutsampoikidou

Birmingham St Mary's Hospice

Effy KoutsampoikidouJordan Gauntlett 

Innovation Birmingham

Jordan Gauntlett


Neelam, Hark, Jiminder, Bhakti, Eleftheria, Stamatina & Vishal 

Enploy

Employ Case Study