.

Aston University Badminton Club

Training Times

The Sir Doug Ellis Woodcock Sports Centre

Monday 20:30-22:30

Tuesday 18:30-20:30

Thursday 20:00-22:30

Saturday 11:30-13:30

BUCS

Aston Men's Team

Aston Women's Team

Employable Graduates; Exploitable Research