.

Mrs Bhavisha Koner (née Patel)

 Associate Dean - International

Tel +44 (0) 121 204 4516

Email b.patel14@aston.ac.uk